Algemene voorwaarden

Versie april 2024

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen LABOREX BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0404.266.603 en met zetel gevestigd te Industriezone ENA 23 Zone 3 / 3620, Hagelberg 15, 2250 Olen, België (hierna “LABOREX” genoemd) of de met haar verbonden ondernemingen in de zin van art. 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. en natuurlijke- of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (hierna de “Klant” genoemd), behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Door de aanvaarding van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij LABOREX erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. LABOREX behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

2. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door LABOREX gedaan, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van LABOREX of door feitelijke uitvoering door LABOREX komt een overeenkomst tot stand.

2.2. Indien de bestelling van de Klant een bestelling voor maatwerkinstallaties betreft, levert de Klant alle nodige informatie en specificaties aan van het te vervaardigen product aan LABOREX (zoals maar niet beperkt tot afmetingen, materiaalkeuze, , mechanische onderdelen, functionaliteit e.d.m) op basis waarvan LABOREX een productietekening van de te realiseren maatwerkinstallaties opmaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Klant. De Klant is geheel verantwoordelijk voor de door haar aangeleverde specificaties op basis waarvan LABOREX de maatwerkinstallaties zal produceren voor de Klant. LABOREX zal de maatwerkinstallaties leveren in overeenstemming met de vastgelegde specificaties zoals opgegeven door de Klant en op basis van de door de Klant aanvaarde door LABOREX opgestelde tekening.

2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen en offertes van LABOREX ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4. LABOREX behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de rekening van de Klant bij LABOREX een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

2.5. LABOREX behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de samenstelling van de materialen en de machines die zij gebruikt en verkoopt, respectievelijk de wijze van produceren of installeren te wijzigen indien en voor zover dit geen wezenlijke afbreuk doet aan de kwaliteit en technische capaciteiten van de bestelde producten.

3. Intellectuele eigendom

3.1. Alle uitvoerings- en/of productiedocumentatie en de technische fiches die LABOREX opmaakt voor het voltooien van de bestelling van de Klant, blijven exclusieve eigendom van LABOREX. Het is aan de Klant verboden om zulke documenten te kopiëren, te delen met derden of op enige andere wijze te gebruiken. Bij inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van de documenten gemaakt door LABOREX, heeft LABOREX van rechtswege recht op een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bestelbedrag, alsook de integrale vergoeding van de tekenprestaties, onverminderd het recht van LABOREX om bij bewijs van grotere schade een hogere schadevergoeding te eisen.

3.2. De Klant zal LABOREX vrijwaren voor elke inbreuk die derden door haar toedoen begaan op de intellectuele eigendom van LABOREX. De Klant zal LABOREX eveneens integraal vrijwaren voor elke inbreuk op intellectuele eigendom van derden die ontstaat door de productie van maatwerkproducten op vraag van de Klant.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in euro vermeld en exclusief btw en andere mogelijks toepasselijke taksen en heffingen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding op de offerte en/of orderbevestiging van LABOREX zijn de aangeboden prijzen exclusief onder meer (en voor zover van toepassing): transportkosten (in voorkomend geval), verzekeringskosten, verpakkingskosten, plaatsing- en

montagekosten, technische ondersteuning, verplaatsingskosten en/of dienst na verkoop.

4.2. LABOREX behoudt zich steeds het recht voor om technische ondersteuning na verkoop (zoals maar niet beperkt tot adviesverlening m.b.t. de producten, hun configuratie, installatie, probleemoplossing m.b.t. software etc.) (met inbegrip van technische ondersteuning en/of dienst na verkoop op afstand en in het bijzonder met betrekking tot het onderhoud van de producten) aan te rekenen aan de Klant aan het tarief dat onderhevig is aan de op dat moment geldende indexpercentage.

4.3. Eventuele bijzondere extra kosten van door LABOREX aan de Klant te leveren producten of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd zijn niet in de prijs begrepen en zijn derhalve exclusief voor rekening van de Klant.

4.4. De in de (order)bevestiging door LABOREX weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de (order)bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde objectieve factoren een kostprijswijziging plaatsvindt, is LABOREX gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Zij zal de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Indien krachtens onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging meer dan 10% zou bedragen van het totale overeengekomen bedrag, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de 48 uren nadat zij bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging schriftelijk te kosteloos ontbinden.

4.5. Indien de prijs voor een bestelling minder dan het op dat moment geldende tarief bedraagt, zullen de op dat moment geldende administratiekosten worden aangerekend, excl. BTW.

5. Betaling

5.1. Tenzij anders bedongen, zijn alle facturen uitgaande van LABOREX betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LABOREX binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. In geen geval is de Klant gerechtigd om enige vordering op LABOREX te verrekenen met de door LABOREX in rekening gebrachte bedragen. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting.

5.2. LABOREX heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factureren of geleverde producten per deellevering te factureren.

5.3. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

5.4. De betaling geschiedt door storting op het rekeningnummer en onder de referte zoals vermeld op de factuur.

5.5. LABOREX heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door LABOREX, totdat deze zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door LABOREX is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is LABOREX gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor LABOREX voortvloeiende schade.

5.6. LABOREX is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de Klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Klant aan LABOREX verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.7. Bij wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 5.1) worden alle jegens de Klant openstaande bedragen opeisbaar, welke ook de betalingsvoorwaarden zijn die werden bedongen. Elke niet betaalde factuur zal vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest opbrengen van 12% per jaar. Alle eventueel toegestane kortingen komen in dat geval eveneens te vervallen.

5.8. In geval van wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 5.1) is de Klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en behoudens het recht van LABOREX om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen. Alle bijkomende onkosten zoals bv. gerechtskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend aan de Klant.

5.9. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

6. Opzeg, ontbinding en beëindiging

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan LABOREX al haar overeenkomsten opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 2 weken.

6.2. Indien de Klant enige verplichting, en in het bijzonder een betalingsverplichting, uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is LABOREX gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan LABOREX verschuldigd bedrag

terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

6.3. LABOREX is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, indien de Klant opschorting van betaling of het faillissement aanvraagt of indien dit tegen haar zou worden aangevraagd, alsook in alle gevallen waarin er beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.

6.4. In geval van ontbinding heeft LABOREX de mogelijkheid om de producten van de Klant terug te vorderen, waarbij de kosten van de ontmanteling, het vervoer en andere aan de teruggave verbonden kosten ten laste van de Klant worden gelegd. LABOREX zal in dat geval de reeds gestorte aankoopbedragen terugbetalen onder aftrek van de schadevergoeding vermeld in art. 6.4.

6.5. In geval van ontbinding is de Klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 375 EUR en behoudens het recht van LABOREX om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen.

7. Overmacht en hardship

7.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde, is LABOREX niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van Overmacht of Hardship. Gedurende de periode waarin sprake is van Overmacht of Hardship kan LABOREX, naar gelang de situatie, naar eigen keuze en inzicht en zonder dat daartoe en voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen (minstens tijdelijk) opschorten en/of (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst te goeder trouw te heronderhandelen. Indien de periode waarin de nakoming van de verplichtingen door LABOREX door Overmacht of Hardship onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt, langer duurt dan drie maanden, of indien een heronderhandeling van de overeenkomst door de Klant wordt geweigerd of niet tot een nieuwe overeenkomst leidt, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

7.2. Onder het begrip ‘Overmacht’ of ‘Hardship’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van LABOREX zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van LABOREX of haar toeleverings- en zusterbedrijven zijn gevestigd, ziekte, machinedefecten, technische ongevallen, brand of overstroming, ernstige storingen in het bedrijf, cyberaanvallen, noodgedwongen inkrimping van de productie, extreme prijsstijgingen van materialen en/of grondstoffen, schaarste van materialen en/of grondstoffen, onbeschikbaarheid van materialen en/of grondstoffen, economische sancties opgelegd tegen enig land waar eventuele vestigingen van LABOREX of haar toeleverings- en zusterbedrijven zijn gevestigd, stakingen en uitsluitingen, zowel bij LABOREX als bij haar toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen door derden waaronder begrepen de toeleveringsbedrijven van LABOREX. De onmogelijkheid van de Klant om diens betaalverplichtingen na te komen als gevolg van insolventie of gebrek aan financiële middelen wordt niet als Overmacht noch als Hardship beschouwd.

7.3. Indien LABOREX bij het intreden van Overmacht of Hardship al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Annulering van een bestelling

8.1. De Klant mag een door LABOREX aanvaarde bestelling niet annuleren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van LABOREX. Ongeacht het recht van LABOREX om de uitvoering van de overeenkomst te vragen, komen LABOREX en de Klant overeen dat bij annulatie door de Klant een schadevergoeding verschuldigd zal zijn van ten minste 30% van de prijs van de geannuleerde bestelling als vergoeding voor de opgelopen kosten en inkomstenderving, zonder dat LABOREX het bestaan of de omvang van de schade dient te bewijzen en niettegenstaande het recht van LABOREX om bij bewijs van grotere schade een hogere schadevergoeding te eisen.

8.2. De Klant erkent en aanvaardt dat een bestelling van maatwerkinstallaties in geen geval door de Klant geannuleerd kan worden. Vanaf het moment dat LABOREX de bestelling heeft

bevestigd aan de Klant (cf. art. 2.1) is de Klant steeds verplicht de bestelling af te nemen en de integrale prijs te betalen, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst met LABOREX.

9. Levering

9.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bijvoorbeeld op de orderbevestiging), vindt de levering plaats volgens de geldende ICC INCOTERM (2020) ‘Ex Works’ (‘Af Fabriek”). Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert, onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LABOREX gerechtigd de producten voor rekening, risico en op kosten van de Klant op te slaan, zulks onverminderd het recht van LABOREX om de overeenkomst te ontbinden.

9.2. Producten gelden als geleverd, zodra LABOREX de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te installeren, bij LABOREX of bij een derde klaar staan om door de Klant te worden afgehaald of om in opdracht van de Klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering draagt de Klant alle risico’s verbonden aan de geleverde zaken.

9.3. Indien niettegenstaande artikel 9.1 uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat LABOREX het transport van de producten verzorgt, dan zal LABOREX slechts als agent optreden en zijn zowel de kosten als het risico van verlies, schade en diefstal voor, tijdens en na het transport voor rekening van de Klant, behoudens in geval van opzet of bedrog in hoofde van LABOREX. De Klant staat tevens zelf in voor het lossen van de producten, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien LABOREX alsnog tot lossen moet overgaan, zal LABOREX de kosten daarvoor aanrekenen aan de Klant. Deze bepaling geldt ongeacht of de Klant of een van zijn aangestelden aanwezig was bij levering en ongeacht of er door de Klant of een van zijn aangestelden een leveringsbon werd ondertekend. De vermelding van een andere ICC INCOTERM (2020) op de orderbevestiging van LABOREX doet geen afbreuk aan deze bepaling.

9.4. Indien partijen overeenkomen dat de installatie van de producten door LABOREX dient te gebeuren, dan zal de Klant er zorg voor dragen dat de leveringsplaats vlot toegankelijk is en dat bij de levering en installatie personen aanwezig zijn die alle nodige of nuttige informatie kunnen verschaffen teneinde LABOREX in de mogelijkheid te stellen om de producten te installeren.

9.5. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door LABOREX steeds naar best vermogen gedaan en deze termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de beschikbaarheid van deze producten en/of diensten. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, deze leveringsdatum voor producten en/of diensten louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door LABOREX zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot recht op schadevergoeding. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan. Vertraging in de betaling door de Klant van bepaalde voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn.

9.6. Indien de leveringstermijn of de plaats van levering of de omstandigheden bij de levering wijzigen op verzoek van de Klant, of indien de Klant dienaangaande foutieve informatie heeft verstrekt, heeft LABOREX in voorkomend geval recht op betaling van de desbetreffende bijkomende kosten.

9.7. Indien de Klant verzoekt dat LABOREX/de transporteur haar producten op een bepaalde plaats zou leveren/achterlaten, in afwezigheid van de Klant, erkent en aanvaardt de Klant dat het risico op verlies/schade/diefstal van de producten vanaf haar verzoek onherroepelijk overgaat op de Klant. LABOREX/de transporteur zal desgevallend op geen enkele manier kunnen worden aangesproken voor enig(e) verlies/schade/diefstal van de geleverde producten.

10. Garantie

10.1. Indien door LABOREX aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

10.2. LABOREX waarborgt de producten tegen elke bouw- of constructiefout gedurende een periode van zes (6) maanden te rekenen van de leveringsdatum af, behalve indien een opzegging van deze garantie uitdrukkelijk in het contract wordt aangegeven. Voor producten die van die aard zijn dat ze dag en nacht in gebruik zijn, verstrekt LABOREX een garantie van drie (3) maanden. Voor elk onderdeel van de producten, dat niet door de maatschappij LABOREX vervaardigd wordt (zoals onder meer maar niet beperkt tot: injectiepompen, motoren, de elektrische uitrusting, enz.) is de duur van de garantie afhankelijk van deze toegestaan door de fabrikant aan LABOREX.

10.3. Bij een gegrond beroep op garantie vanwege de Klant zal LABOREX de geleverde producten – naar keuze van LABOREX – herstellen dan wel vervangen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien LABOREX de Klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan, zal de Klant de geleverde producten, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan LABOREX.

10.4. Alle garantieverplichtingen van LABOREX vervallen indien de door de Klant aangevoerde gebreken of onvolkomenheden van de geleverde zaken het gevolg zijn van (i) enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de zaken door de Klant, zijn aangestelden of derden of , (ii) van een wijziging van de geleverde zaken door de Klant, zijn aangestelden of derden waarmee LABOREX niet heeft ingestemd of (iii) van vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, brand- of waterschade.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De maximale aansprakelijkheid van LABOREX zal de overeengekomen prijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt of schade heeft opgelopen niet overschrijden. In het kader van een uitvoering van een dienst, zal de maximale aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan de prijs die door LABOREX heeft ontvangen voor de uitvoering van de dienst in de 30 dagen voorafgaand aan het schadegeval.

11.2. LABOREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik en de eventuele gevolgen die de gebruiker, een derde of hun goederen oplopen door de geleverde, geplaatste en/of vervoerde producten of de geleverde diensten. De verkoop en de dienstverlening wordt en blijft geplaatst op bestelling en op risico van de Klant, dewelke aansprakelijk is voor gebeurlijke ongevallen en overtredingen. De Klant is tevens aansprakelijk voor en zal, in voorkomend geval, LABOREX vrijwaren voor alle schade (ook brand) veroorzaakt door de producten.

11.3. LABOREX waarborgt de kwaliteit van haar producten niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de bestanddelen, (de-) montage of reparatie door de Klant.

11.4. LABOREX is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer doch niet beperkt tot : schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten, imagoschade, dataverlies). De Klant doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van LABOREX, haar verbonden ondernemingen en/of haar aangestelden.

12. Klachten

12.1. Onmiddellijk na ontvangst van de producten dient de Klant zorgvuldig na te gaan of de ontvangen hoeveelheid overeenstemt met de bestelde hoeveelheid en dat het product de overeengekomen specificaties bevat. Klachten betreffende de hoeveelheid, de (niet-)conformiteit of de toestand van de geleverde producten dienen op straffe van verval binnen de twee kalenderdagen na ontvangst van de zending aan LABOREX toe te komen per aangetekend schrijven. Niettegenstaande het voorafgaande, sluit het ondertekenen van het bewijs van ontvangst in elk geval de aanvaarding van de levering in.

12.2. Klachten over gebreken (ook deze gedekt door de waarborg van de fabrikant of leverancier, welke waarborg rechtstreeks tegenover de Klant bedongen werd) dienen, op straffe van verval, uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de producten (ingeval van zichtbare gebreken) en uiterlijk acht (8) kalenderdagen na ontdekking (ingeval van verborgen gebreken) door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan LABOREX te worden gemeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de producten doet eventuele aansprakelijkheid van LABOREX teniet. De vordering met betrekking tot verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen vijftien (15) kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek of nadat men het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de Klant nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens LABOREX op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van LABOREX in elk geval de overeengekomen prijs van de desbetreffende levering van het product niet overschrijden.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle door LABOREX te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van LABOREX, zolang de Klant enige vordering van LABOREX, waaronder in ieder geval de vorderingen tot betaling van de prijs, niet heeft voldaan.

13.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van LABOREX te bewaren.

13.3. De Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die

overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.

13.4. Telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen, onder meer doch niet beperkt tot het geval waarin de Klant failliet wordt verklaard of een derde beslag dreigt te leggen of heeft gelegd op de producten, zal de Klant deze derden (bijvoorbeeld een curator of schuldeisers) per aangetekend schrijven in kennis stellen van het eigendomsrecht van LABOREX. De Klant zal LABOREX hiervan onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

13.5. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens LABOREX tekort schiet of LABOREX goede grond heeft om te vrezen dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is LABOREX gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De Klant maakt zich sterk – zo nodig namens een derde (koper) of houder – dat, op eerste verzoek van LABOREX, meegedeeld zal worden waar de producten zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van LABOREX, indien LABOREX daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan LABOREX een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden. Na terugneming zal de Klant worden vergoed voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de Klant met LABOREX was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor LABOREX uit de terugneming voortvloeien.

14. Splitsbaarheid

14.1. Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst geïnterpreteerd op een wijze die geldig en afdwingbaar is onder het toepasselijk recht.

14.2. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan.

14.3. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen door een clausule die aansluit bij de bedoelingen van partijen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Alle met LABOREX afgesloten overeenkomsten alsook de geschillen die daarmee verband houden worden exclusief beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

15.2. In geval van betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, zijn uitsluitend de geëigende rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.